De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft recent aangekondigd het aantal retributies fors te verhogen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat bovendien strenger controleren en deelt hoge boetes uit. Veehouders moeten diergegevens zoals geboorte en afvoer binnen bepaalde termijnen melden bij I&R.


Wie dat niet doet riskeert drie vormen van schade:

 • Boetes en administratie kosten (“retributies”) door RVO.
 • Boetes vanwege onjuiste I&R en/of niet sluitende medicijnadministratie door NVWA.
 • Misgelopen omzet, doordat NVWA slacht en/of export verbied vanwege incopmlete I&R.

Wie echter met Litams werkt heeft altijd een sluitende I&R en hoeft zich dus geen zorgen te maken voor (onverwachte) controles. Om dit punt kracht bij te zetten, biedt Litams haar klanten een “Litams I&R Verzekering” aan.


Kort samengevat komt dit er op neer dat Litams een klant schadeloos stelt, mocht iemand toch vanwege problemen met I&R een retributie krijgen of omzet mislopen.


Deze verzekering biedt Litams aan iedere gebruiker, ingaande vanaf het moment dat de app in gebruik is genomen. De verzekering is kosteloos gedurende het eerste jaar.


Verzekerd tegen boetes

De verzekering dekt de kosten die een klant krijgt vanwege foutieve I&R registratie, zoals:

 • I&R Retributies.
 • I&R herstel kosten en administratieve toeslagen.
 • NVWA boetes vanwege onvolledige I&R.
 • NVWA boetes vanwege niet sluitende medicijn administratie.
 • Omzetderving vanwege geblokkeerde dieren door ontoereikende I&R.


1. Wanneer ben je verzekerd?

De voorwaarden om van deze dekking gebruik te maken zijn:

 • De verzekerde is een Litams klant met een geldig abonnement, zonder betalingsachterstanden.
 • De klant heeft de algemene voorwaarden versie 3.0 geaccepteerd.
 • De klant werkt voor het vastleggen van waaronder, maar niet beperkt tot geboorte, sterfte, aanvoer, afvoer, hermerk en Q-koorts meldingen uitsluitend met de Litams app, die geïnstalleerd is op een Android of iOS apparaat dat permanente verbinding met internet heeft, of op een door Litams geleverde reader waarop de app geïnstalleerd is.
 • De klant is verantwoordelijk dat de melding binnen de gestelde termijn met de Litams app wordt aangemaakt, waarbij de database van Litams als enig bewijsmateriaal dient.
 • De klant volgt terstond aanwijzingen van Litams op. Deze aanwijzingen worden via de app, of langs andere wegen gecommuniceerd, waaronder, maar niet beperkt tot email, helpdesk, bellen en/of Whatsapp.


2. Voor welke periode sluit je jouw verzekering af? 

De “Litams I&R Verzekering” start per 1 juli 2018 of zoveel later dat het abonnement aanvangt. De verzekering geldt voor 1 jaar. Er is geen stilzwijgende verlenging.


3. Wat valt buiten de dekking?

De verzekering dekt geen kosten die ontstaan zijn door of vanwege:

 • Schade vanwege fouten in de dierregistratie en I&R ontstaan voor 1 juli 2018, of na afloop van de verzekering
 • Schade ontstaan door meldingen buiten de door I&R gestelde termijnen.
 • Schade vanwege meldingen op niet-elektronische oormerken.
 • Schade vanwege het niet, of niet tijdig opvolgen van aanwijzingen van Litams
 • Schade vanwege meldingen die buiten de Litams software om gedaan zijn, waaronder meldingen die rechtstreeks bij I&R zijn gedaan
 • Schade vanwege levensnummers die door Litams buiten de dekking zijn gesteld
 • Schade die niet binnen 7 dagen na dagtekening van de schademelding aan Litams gemeld is


4. Wanneer kun je de verzekering opzeggen? 

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen.


5. Wanneer kunnen wij de verzekering opzeggen? 

Wij kunnen op enig moment zonder opzegtermijn de verzekering tussentijds per email opzeggen of opschorten, indien uit klant niet te goeder trouw handelt, waaronder maar niet beperkt tot, verzwijgen van informatie, misbruik of onbedoeld gebruik van de verzekering.


6. Welk recht geldt voor deze overeenkomst? 

Voor deze overeenkomst gelden de algemene voorwaarden van Litams, verzie 3. of hoger. Verder geldt het Nederlandse recht.